Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      Definities

           In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, 

           dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.


           Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

           Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

           Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.      Toepassing

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beêindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.      Vergoeding

3.1       Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaald de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening

           gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2      Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.      Factuur en betaling

4.1      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2      Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen

           met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

           daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur nog niet heeft voldaan.

5.      Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6.      Opdracht

6.1      De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden

           uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen

           vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding

           waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7.       Auteursrecht

           Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

8.      Licentie

8.1      Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

           licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2      Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het reacht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

           behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijden bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fototgraaf hebben bedoeld.

8.3      Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4      Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

            toestemming van de Fotograaf.

8.5      Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9.      Inbreuk op auteursrecht

9.1      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2      Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor

           een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van

           alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten).

10.   Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1     De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de

            publicatie te worden opgenomen.

10.2     De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf

            conform art. 25 lid 1 sub C en D Aw. in acht.

10.3     Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende naamsvermelding ex art. 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij

            een vergoeding verschuldigd van ten minste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op

            vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

            buitengerechtelijke kosten).

11.      Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1       De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2       De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van

             het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3       De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde

             schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4       Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

             Wederpartijd en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12.     Faillissement/Surseance

            Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk te beêindigen in geval van faillissement of surseance van betalding van

            de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beêindigen.

13.     Rechts- en forumkeuze

13.1      Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2      Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal

            worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften en overige evenementen, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval van verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging

2. Offerte

3. Aanvullende voorwaarden

4. Algemene Voorwaarden.


14.   Wijziging datum

             Bij wijziging van de datum van het evenement minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt €400,- in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat
             Imagine That de betreffende datum vrij houdt en eventuele andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

15.   Annulering

             De opdracht kan door de Fotograaf of de Wederpartij tot het aantal overeengekomen dagen voor de geplande datum kosteloos geannuleerd worden. Bij
             annulering tussen 30 en 10 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 10 dagen
             voor de geplande datum is de Wederpartij het volledige bedrag voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Imagine That verschuldigd.

16.  Ziekte

            Indien Imagine That wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegendheid is om het evenement te fotograferen, is Imagine That niet aansprakelijk
            voor eventueel geleden (financiêle) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Imagine That de Wederpartij zo spoedig mogelijk van het
            probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden
            tegen dezelfde voorwaarden namens Imagine That zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Imagine That derhalve de opdracht
            moet annuleren, ontvangt de Wederpartij de gedane aanbetaling terug van Imagine That.

17.   Aard van de reportage

            Ondanks de ervaring van Imagine That en het feit dat Imagine That zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Imagine That gezien de aard van
            een evenementenreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto's, foto's van individuen, bepaalde momenten
            (etcetera) kan worden voldaan. of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Imagine That sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de
            gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

18.  Technische problemen

            Imagine That zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Imagine
            That niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles misgaan en er totaal geen foto's beschikbaar zijn dan is de
            Wederpartij geen kosten aan Imagine That verschuldigd.

19.  Overmacht

            In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid
            van Imagine That uitgesloten.

20.  Beeldselectie

            De beeldselectie van de reportage van het evenement wordt door de Fotograaf gedaan. Niet gebruikt beeldmateriaal wordt na betaling factuur verwijderd en
            is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

21.  Akkoord producten

           Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden
           waarna de Fotograaf deze -voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien door Imagine That binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft
           ontvangen wordt ervan uit gegaan dat de Wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

22.  Auteursrechten

            Het auteursrecht op de foto's berust bij Imagine That. De Wederpartij mag de foto's onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Imagine That
            de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van het portfolio, als
            beeldmateriaal op de website en voor Awards in worden gestuurd en op social media gebruikt worden tenzij anders is overeengekomen.

23.  Betaling

            Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Imagine That om aanbetaling van €300,- voor het definitief reserveren van de geplande datum. Bij volledige betaling
            van de factuur zal Imagine That de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Imagine That levering van de beelden weigeren en mogen de
            beelden niet gebruikt worden.